Fantazja

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Klub Młodzieżowy ,,FANTAZJA” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 51 790,00 zł
Kwota dofinansowania w ramach LSR: 49 200,00 zł
Wkład własny: 2 590,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja, wsparcie procesu edukacyjnego oraz rozwój kompetencji kluczowych. Cel realizujemy poprzez prowadzenie usług opiekuńczych w formie klubu młodzieżowego pod nazwą „Fantazja” przez okres 9 miesięcy 2019 roku (od kwietnia do grudnia). Uczestnikami projektu jest grupa 12 dzieci z obszaru LSR – Gminy Choceń w wieku od 6 do 18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Klub „Fantazja” swoją podstawową działalność prowadzi jeden raz w tygodniu (piątek lub sobota) przez 5 h, łącznie odbędzie się 25 spotkań. Podczas spotkań uczestnicy klubu otrzymują wsparcie w odrabianiu lekcji oraz w pokonywaniu trudności wynikających z obowiązku szkolnego. Po przerwie na poczęstunek odbywają się zajęcia warsztatowe wieloaspektowe pobudzające u uczestników kreatywność, inspirujące ich do działania, uczące samodzielności, wspierające ich talenty, przełamujące bariery. Do osiągnięcia zamierzonego celu projektu wykorzystamy również 5 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych i wypoczynkowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w trakcie wakacji zorganizujemy 4-dniowe półkolonie.