Regulamin drużyny

Regulamin Drużyny Reprezentacyjnej
Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

1. Informacje ogólne
1.1. Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego (zwana dalej Drużyną) została powołana przez komendę Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego i jest jednym z jego organów.
1.2. Drużyną zarządza wyznaczony przez Komendanta Hufca instruktor określany terminem Drużynowy Drużyny.
1.3. Drużynowy podlega bezpośrednio Komendantowi Hufca oraz Kwatermistrzowi Hufca, który rozlicza jego i całą Drużynę z jej działalności.
1.4. Drużyna składa się z członków drużyn starszoharcerskich, wędrowniczych oraz instruktorów należących do Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego wyróżnionych za swoją pracę.
1.5. Liczba członków drużyny oraz zapotrzebowanie podczas akcji naborowych określane jest przez Drużynowego.
1.6. Drużyna działa jako podstawowa jednostka harcerska z wpisem do ewidencji. Członkowie drużyny otrzymują przynależność do drużyny, przy czym ich przydział służbowy pozostaje bez zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której harcerz nie jest członkiem żadnej z drużyn hufca, a jest czynnym członkiem ZHP. W tym przypadku podstawową jednostką jest Drużyna.

2. Warunki członkostwa w Drużynie
2.1. Członkiem Drużyny może zostać:
a) Harcerz starszy, wędrownik lub instruktor;
b) Harcerz po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego.
c) Harcerz posiadający dobrą opinię w hufcu i drużynie;
d) Harcerz polecony/wyróżniony przez drużynowego lub komendanta hufca;
e) Harcerz dysponujący czasem, gotowy do działania w każdej chwili;
f) Harcerz, który zdał egzamin z musztry i umundurowania;
g) Harcerz posiadający podstawowe, obowiązujące umundurowanie, czyli dla harcerek: bluza mundurowa ZHP damska, spódnica mundurowa ZHP. Dla harcerzy: bluza mundurowa ZHP męska, czarne bojówki. Harcerki i harcerzy obowiązują również zasady dotyczące obuwia, a dokładnie ich rodzaju (glany, opinacze – szczegóły uzgadniane będą na bieżąco).
2.2. Decyzję w sprawie przyjęcia w szeregi Drużyny podejmuje Rada Drużyny. Komenda Hufca może w tym aspekcie wystąpić z głosem doradczym. Ostateczną decyzję w sprawie akceptacji/nie akceptacji przyjęcia w szeregi danego kandydata wydaje Komendant Hufca.

3. Sprawy członkowskie
3.1. Każdy kandydat do członkostwa w drużynie musi po zdaniu egzaminu odbyć dwumiesięczny staż kandydacki, który zadecyduje czy dany kandydat prawidłowo wypełnia swoje obowiązki. Oceny dokonuje Rada Drużyny. W przypadku nie zaliczenia stażu kandydat zostaje nie przyjęty w szeregi drużyny i musi odbyć 6 miesięczną karencję przed ewentualnym ponownym ubieganiu się o członkostwo w drużynie.
3.2. Przed przystąpieniem do członkostwa w Drużynie każdy jej członek musi podpisać pisemną deklarację prawidłowego działania w drużynie, dbania o powierzony sprzęt oraz przestrzeganiu Regulaminu Drużyny. W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3.3. Członek w przypadku podjęcia decyzji o opuszczeniu drużyny musi jak najszybciej poinformować o tym Drużynowego.

4. Umundurowanie obowiązujące w drużynie
4.1. Każdego członka obowiązuje oficjalny Regulamin mundurowy ZHP.
4.2. Każdy członek otrzymuje wyposażenie, które jest zwrotne wraz z opuszczeniem lub wydaleniem z Drużyny: nakrycie głowy wraz z lilijką odpowiedniego koloru, chusta narodowa, czarny pierścień z lilijką, pagony oraz dla harcerek getry. Rzeczy muszą być zwrócone w stanie jakim się je otrzymało, jeśli nastąpi uszkodzenie nie wynikające z użytkowania lub zgubienie któregokolwiek z elementów otrzymanego wyposażenia to osoba, która z niego korzystała ma obowiązek zakupić nowy egzemplarz. Każdy z członków otrzymuje również naszywkę Drużyny, którą ma prawo nosić na prawym rękawie munduru, gdy jest jej członkiem. W momencie utraty przynależności do drużyny naszywkę należy zdjąć z munduru i zachować na pamiątkę.
4.3. Umundurowanie obowiązujące w drużynie członkowie mają obowiązek i prawo nosić tylko, gdy występują jako Drużyna Reprezentacyjna. W pozostałych przypadkach obowiązuje umundurowanie zgodne z zasadami panującymi w jednostce podstawowej.
4.4. Umundurowanie harcerki będącej członkiem Drużyny:
a) Bluza mundurowa ZHP damska;
b) Spódnica mundurowa ZHP lub czarne bojówki;
c) Chusta narodowa ZHP;
d) Czarny pierścień z metalową lilijką;
e) Czerwone pagony na obydwu ramionach bez oznaczonego stopnia harcerskiego;
f) Czerwone getry z białymi paskami;
g) Odpowiednie obuwie (glany, opinacze).
h) Nakrycie głowy z lilijką odpowiedniego koloru.
4.5. Umundurowanie harcerza będącego członkiem Drużyny:
a) Bluza mundurowa ZHP męska;
b) Czarne bojówki;
c) Chusta narodowa ZHP;
d) Czarny pierścień z metalową lilijką;
e) Czerwone pagony na obydwu ramionach bez oznaczonego stopnia harcerskiego;
f) Odpowiednie obuwie (glany, opinacze).
g) Nakrycie głowy z lilijką odpowiedniego koloru.
4.6. Za niestosowanie się do powyższych zasad i niedbałość o swoje wyposażenie może nastąpić wydalenie z drużyny.

5. Funkcje w drużynie
5.1. Dowodzi i zarządza drużyną Drużynowy oraz Rada Drużyny.
5.2. Drużyna działa jak podstawowa jednostka organizacyjna z tym, że nie ma w niej funkcyjnych a jedynie Rada Drużyny.
5.3. Rada drużyny liczy 4 członków, których wyboru dokonuje społeczność drużyny. Oprócz wybranych osób do rady należy również Drużynowy.
5.4. Rada Drużyny dba o majątek, podejmuje wszystkie decyzje związane z funkcjonowaniem drużyny itp.

6. Sprawy dyscyplinarne
6.1. Rada Drużyny sprawuje w Drużynie funkcję sądu koleżeńskiego. Jej decyzja jest ostateczna, chyba, że zostaną odkryte istotne fakty, które mogą wpłynąć znacząco na jej decyzję.
6.2. Każdy członek Drużyny jest zobowiązany do przestrzeganie powyższego regulaminu.
6.3. Najwyższą karą w Drużynie dla członka jest usunięcie go z szeregów Drużyny. Członek Drużyny może również zostać poddany 3 miesięcznemu zawieszeniu w członkostwie w Drużynie. W przypadku drugiego zawieszenia w prawach członka następuje jego usunięcie z Drużyny.

7. Zakres działań drużyny
7.1. Drużyna Reprezentacyjna powstała w celu reprezentowania i dbania o wizerunek hufca na zewnątrz organizacji.
7.2. Do jej obowiązków należy:
a) Reprezentowanie Hufca na wydarzeniach harcerskich oraz zewnętrznych.
b) Wystawienia pocztu sztandarowego hufca oraz w przypadku potrzeby także pełnienia służby w poczcie innych sztandarów.
c) Dbanie o sztandar hufca.
d) Dbanie o wizerunek hufca na zewnątrz organizacji.
e) Godna reprezentacja hufca.
f) Pełnienie wart i służby, składanie kwiatów itp.
7.3. Drużynie mogą zostać zlecone przez Komendanta Hufca dodatkowe zadania dotyczące reprezentacji.

8. Ustalenia końcowe
8.1. Każdy członek jest zobowiązany do znajomości Regulaminu i stosowania się do niego.
8.2. Zmiany w regulaminie może wprowadzić tylko i wyłącznie Rada Drużyny w porozumieniu z Komendantem hufca.
8.3. Każdy członek jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w Statucie ZHP oraz wszelkich regulaminach.

Opracował:
phm. Mateusz Grochowina