Regulamin KSI

Regulamin działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu

I. Zasady ogólne

1. Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego działa w oparciu o Uchwałę Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.

2. Do zadań KSI należy:
– stymulowanie rozwoju instruktorów,
– prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie – przewodnika i podharcmistrza,
– praca z opiekunami prób na stopnie,
– zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
– potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP,
– współpraca z innymi zespołami instruktorskimi Hufca,
– systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.

3. Uchwały Komisji podejmowane są na własnych posiedzeniach i są ważne przy uczestnictwie w spotkaniu minimum 2 członków Komisji przy udziale przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

4. HKSI spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał na posiedzeniach otwartych w terminach podanych do ogólnej wiadomości na początku roku harcerskiego. W zależności od potrzeb dodatkowe zbiorki HKSI zwołuje jej przewodniczący.

5. KSI Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego powoływana jest rozkazem Komendanta Hufca i składa się minimum z 3 instruktorów, z tym że połowę składu stanowią instruktorzy w stopniu harcmistrza.

6. Zmiany w KSI może dokonać Komendant Hufca z własnej inicjatywy, na wniosek przewodniczącego Komisji lub 2/3 jej składu.

7. Komisja posługuje się kartami prób na stopnie opracowanymi przez ChKSI lub własnymi kartami oraz innymi dokumentami przyjętymi przez Komisję, przy zastrzeżeniu, że są one zgodne z obowiązującym „systemem stopni instruktorskich”.

8. Komisja składa ChKSI sprawozdanie za miniony rok harcerski i plany pracy w terminie podanym przez ChKSI.

9. Komisja prowadzi dokumentację swojej pracy (zgodnie z p.68 Uchwały nr43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP).

II. Zasady otwierania, przebiegu i zamykania prób na stopnie instruktorskie w KSI Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu

1. Warunki otwarcia, wymagania i warunki zamknięcia prób na stopnie przewodnika/przewodniczki określone są w Systemie stopni instruktorskich (Uchwała Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.).

2. Próbę w Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego mogą otworzyć wędrownicy, członkowie starszyzny lub instruktorzy z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego.

3. Wniosek o otwarcie próby musi zawierać propozycję i zgodę instruktora na opiekuna próby, program próby oraz planowany czas realizacji próby. Wniosek wymaga zgody bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę.

4. KSI po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby.

5. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem.

6. Wszelkie zmiany w programie próby – rezygnacja z zadań, zamiana zadań, zmiana opiekuna lub zmiana czasu realizacji próby – są możliwe tylko za pisemną zgodą członka Komisji.

7. Do wniosku o zamknięcie próby należy dołączyć pisemny raport z przebiegu próby i realizacji wymagań, dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby oraz opinie bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską.

8. KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do Komendanta Hufca odpowiedni wniosek.

9. Po pozytywnym zamknięciu próby Komendant Hufca, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem.

10. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym Komendant Hufca ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do Komendanta Hufca, który po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania ponownie kieruje sprawę próby do KSI.

11. W przypadku nie zakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.

12. W przypadku negatywnego zamknięcia próby zainteresowany ma prawo złożyć kolejny wniosek o otwarcie próby po upływie co najmniej sześciu miesięcy od zamknięcia poprzedniej próby. KSI ma prawo w uzasadnionych wypadkach skrócić okres między negatywnym zamknięciem próby na stopień, a jej ponownym otwarciem.

13. Dorobek prób na stopnie instruktorskie stanowi własność wspólnoty instruktorskiej, jest dostępny dla wszystkich funkcyjnych oraz zdobywających stopnie.

14. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.

III. Praca Komisji z opiekunami prób

1. Komisja prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności poprzez:
– udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni instruktorskich,
– organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób.

2. Opiekun próby odpowiedzialny jest za poziom dojrzałości harcerskiej kandydata na instruktora.

3. Opiekunem próby na stopnie przewodnika/przewodniczki może być instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza.

4. Opiekunem próby na stopnie podharcmistrza/podharcmistrzyni może być instruktor w stopniu harcmistrza a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • uzyskał zgodę właściwej KSI,
  • ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
  • ma otwartą próbę harcmistrzowską,
  • jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,

5. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.

6. Warunkiem zatwierdzenia opiekuna jest ukończenie przez niego Seminarium opiekunów prób instruktorskich organizowanego przez KSI. W szkoleniu tym należy brać udział minimum co dwa lata.

7. Komisja ma prawo nie wyrazić zgody na opiekuna zaproponowanego przez kandydata i zaproponować innego instruktora.

8. W uzasadnionych przypadkach opiekunem próby może być instruktor z przydziałem służbowym do innego hufca, jeśli spełnia wszystkie pozostałe warunki i uzyska zgodę KSI.

9. Komendant Hufca ma prawo zobowiązać opiekuna próby na stopień przewodnika/przewodniczki do zorganizowania Zobowiązania Instruktorskiego dla swego podopiecznego w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące po przyznaniu stopnia w rozkazie Komendanta Hufca.

10. Ustala się, że jeden instruktor może prowadzić dwie, a w przypadku kandydatów z tej samej drużyny, szczepu trzy próby na stopień jednocześnie. Na zwiększenie ilości podopiecznych należy uzyskać uzasadnioną zgodę KSI.